Κέντρα Γλωσσών για την Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για την συνεργασία στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα Κέντρα Γλωσσών επιτρέπουν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων εφαρμοσμένων στον τομέα της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κέντρα έχουν σχεδιασθεί ως ένα ανοικτό δίκτυο, το οποίο στηρίζεται σε εναρμονισμένες υποδομές εικονικών αιθουσών διδασκαλίας, χρησιμοποιεί το ίδιο εκπαιδευτικό και εξεταστικό υλικό, και βασίζεται σε κοινό πλαίσιο προσόντων των διδασκόντων.

Τα Κέντρα προτείνουν μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για τον αντιμετώπιση των ειδικών γλωσσικών απαιτήσεων του κλάδου, όσον αφορά την εκμάθηση, πιστοποίηση και αξιολόγηση στα επίπεδα Β1/Β2. Εκτός από τα αγγλικά, καλύπτονται οι περισσότερες ευρέως ή λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες της Μεσογείου – ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά και σλοβενικά.

Όλα τα μαθήματα προσφέρονται σε συμβατική ή διαδικτυακή μορφή, ενώ οι εξετάσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε ‘απομακρυσμένες’ αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με ένα υβριδικό σύστημα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Εναλλακτικά, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την προσωπική διδασκαλία στην βάση ιδιαίτερου ή ομαδικού μαθήματος, και να εξετασθούν αναλόγως. Τέλος, οποιαδήποτε ενδιάμεση επιλογή περιορισμένης φυσικής παρακολούθησης είναι εφικτή.

Τα προϊόντα που προορίζονται για τους εκπαιδευόμενους συνίστανται σε μαθήματα αυτοαξιολόγησης, διαγωνίσματα αυτο-αξιολόγησης, ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση και προετοιμασία για τις εξετάσεις. Το υλικό για τους εκπαιδευτές περιλαμβάνει πολύγλωσσες κατευθυντήριες γραμμές και ειδικά σχεδιασμένα Διαγωνίσματα για Διδάσκοντες για τις εν λόγω γλώσσες.